Všeobecné stavební obchodní podmínky

Zjišťovací protokol pro subdodavatele

Zjišťovací protokol ke konečné faktuře pro subdodavatele

Závěrečný protokol o předání a převzetí díla pro subdodavatele

Soupis vad a nedodělků k předávacímu protokolu

GDPR